+420 771 207 171 info@talentinno.com

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Jelikož je pro nás, Talentinno s.r.o., IČO: 08026092, se sídlem Ovocný trh 568/17, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále také jako „Správce“), ochrana Vašich osobních údajů důležitá, budeme se řídit následujícími zásadami, abychom dosáhli jejich nejvyšší možné ochrany.

Předmětem podnikání naší společnosti je zprostředkování zaměstnání, a to v těchto formách

a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly;

b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení;

c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

a další související činnosti zahrnující zejména poradenské, konzultační a školicí služby.

Při poskytování našich služeb nám sdělujete své osobní údaje, a proto se níže budete moci seznámit s bližšími informacemi o našem zpracováni těchto Vámi poskytnutých údajů.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být z naší strany kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Upozorňujeme, že své osobní údaje nám sdělovat nemusíte, ovšem pokud nám některé z Vašich osobních údajů, které požadujeme, nesdělíte, budeme Vám moci poskytovat pouze omezené produkty či služby.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto Prohlášení.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.“

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá“

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak a k jakému účelu údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracováním těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují nebo se jedná o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje poskytnuty a o tomto účelu Vás vždy transparentně informujeme. Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem poskytnutí služeb Správcem na základě Vaší poptávky či naplnění smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, na základě kterých pro Vás zprostředkováváme zaměstnání, tedy

 • Vyhledáváme pro Vás zaměstnání a/nebo vyhledáváme zaměstnance pro naše zákazníky – zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly;

 • zaměstnáváme fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele;

 • vykonáváme poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí a poskytujeme Vám související služby.

Zpracování Vašich osobních údajů je v této souvislosti prováděno též za účelem zápisu do databáze uchazečů o zaměstnání, který vedeme, a za účelem možnosti opakovaného či kontinuálního zasílání nabídek zaměstnání Vám i našim zákazníkům. K tomuto způsobu zpracování Vás žádáme o udělení souhlasu.

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek či jiných internetových aplikací včetně sociálních médií; při osobním kontaktu; na námi pořádaných akcích; prostřednictvím telefonu a emailu.

 

Jaké údaje zpracováváme

V rámci poskytování našich služeb zpracováváme následující osobní údaje:

 1. oslovení /titul

 2. jméno a příjmení

 3. kontaktní adresa

 4. e-mailová adresa

 5. telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)

 6. datum narození

 7. pohlaví

 8. dosažené vzdělání – doba a druh studia, akademické tituly,

 9. pracovní a profesní zkušenosti,

 10. jazykové a jiné znalosti a dovednosti související se zaměstnáním

 11. informace o bankovním účtu;

 12. informace o státním občanství, pracovním povolení a povolení k pobytu;

 13. informace týkající se daní;

 14. informace o osobách, které byste si přáli, abychom kontaktovali za účelem poskytnutí referencí (předpokládáme, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas)

 15. informace poskytnuté od třetích osob jako reference

 16. další relevantní informace, které nám poskytnete ve Vašem osobním životopise či v rámci našeho smluvního vztahu

 17. informace týkající se Vašeho zaměstnání u naší společnosti anebo u našeho zákazníka,

 18. informace nezbytné pro vedení personální a mzdové agendy.

V případech, kdy je to právními předpisy umožněno můžeme v nezbytném rozsahu dále zpracovávat tyto osobní údaje:

 1. informace o Vašem zdravotním stavu (údaje o zdravotní způsobilosti či jejím omezení, údaje v evidenci pracovních úrazů či nemocí z povolání);

 2. výsledky testů na drogy, informace o trestní bezúhonnosti a jiné prověrky spolehlivosti.

 3. členství v odborech

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv (zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, budou údaje samozřejmě uchovány po dobu kratší.

Předávání údajů

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nezveřejňujeme a neposkytujeme jiným osobám s výjimkami popsanými v těchto Informacích o zpracování a ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout 

– našim dodavatelům, kteří pro nás zajišťují služby, jako například dodavatelům informačního systému a poskytovatelům souvisejících služeb v otázkách týkajících se výkonu činnosti zprostředkování zaměstnání

– našim poradcům v oblasti mzdových, účetních, právních a daňových služeb

– našim zákazníkům – zaměstnavatelům, kteří mají zájem na vyhledání vhodného zaměstnance

– našim zákazníkům – uživatelům, kteří mají zájem na vyhledání vhodného zaměstnance přiděleného k nim na základě dohody o dočasném přidělení

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje budou kromě výše uvedených příjemců zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost. Informace o společnostech, které pro Správce zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese Správce.

Obchodní sdělení, přímý marketing

Dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, je nám umožněno Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu, a to i bez výslovného souhlasu. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze našich obdobných produktů a služeb. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti dalšímu zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a administrativní, technická a fyzická opatření. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnout určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

V první řadě tak máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit nebo tento souhlas kdykoliv odvolat. Máte rovněž právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek. Za podmínek stanovených právními předpisy máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách www.talentinno.cz , na adrese Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha, telefonním čísle +420 777 140 410nebo na emailové adrese: info@talentinno.com.

Novinky

Kvůli pandemii se extrémní nezaměstnanosti bát nemusíme

Co očekávat od období po pandemii?

Jak na práci z domova – tzv. Home Office?

Nábor do zahraničí stále pokračuje, koronaviru navzdory!

Napište nám

Kontakt

+420 771 207 171
+420 771 153 096

info@talentinno.com

Ovocný trh 568/17, 110 00 Prague 1
– Staré město, Czech Republic
Talentinno s.r.o.
IČO: 08026092
DIČ: CZ08026092

Firma je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9462